Download the PDF file .


Download the PDF file .


Download the PDF file .


Download the PDF file .


Download the PDF file .


Download the PDF file .


Download the PDF file .


Download the PDF file .


Download the PDF file .

 


Download the PDF file .    

Download the PDF file .


 


    

Download the PDF file .    

Download the PDF file .

 


 

Felhívás emlőszűrésre!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál – csakúgy, mint a legtöbb tumornál – is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.


 

Nagyobb mennyiségű dokumentum – kérjük várja türelemmel a betöltődést!

A Békés Megyei Kormányhivatal Ajánlása vadászterületek területének határára

04-955950-103 kódszámú vadászterület
04-955450-103 kódszámú vadászterület
04-955350-103 kódszámú vadászterület
04-955650-103 kódszámú vadászterület
04-955750-103 kódszámú vadászterület

     

Download the PDF file .

  

 

Tájékoztató

Tisztelt Ebtartó!

Almáskamarás község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.   A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.   Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.   Tájékoztatásul jelezzük, hogy Almáskamarás Község Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) bevezetését.   Az ebösszeíró adatlapot minden lakott lakóházba eljuttatjuk, ez szükség esetén másolható. További példány kérhető az Önkormányzatnál. Az adatlap letölthető a www.almaskamaras.hu honlapról is.   Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Közös Önkormányzati Hivatal 5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54. szám részére az alábbi módokon:   –         levélben postai úton, –         személyesen.   Tájékoztatjuk a lakosságot továbbá, hogy az eboltás időpontja május 16. és május 19.     Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2014. május 30.

 Közös Önkormányzati Hivatal

letöltések: Ebösszeíró adatlap 2014 PDF Ebösszeíró adatlap 2014 Word doc.

 


Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.16-2019.08.15-ig szól. A munkavégzés helye: Békés megye, 5747 Almáskamarás, Szent István király utca 13. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: §         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség, §         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat §         büntetlen előélet §         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető §         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: §         Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: §         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata §         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé §         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével) §         szakmai önéletrajz §         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket §         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés) §         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez §         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről §         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2014.07.31-ig kell benyújtani A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Istvánné nyújt, a 0668/795-202 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: §         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Központ Jogi és Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014-06-30 , valamint a beosztás megnevezését: Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola-Intézményvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. A megbízás feltétele a Nkt. 67.§ (1) b) pontjában foglalt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: §         Oktatási és Kulturális Közlöny A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két plusz példányt kérünk a Mezőkovácsházi Tankerület címére megküldeni (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.). A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 17. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

Related Images: