KÖZÉDEKŰ ADATOK

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

Hivatalos név (teljes név)  Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely  5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54. Pf.: 1.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  68/439-000.
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  68/439-000.
 Központi elektronikus levélcím  jegyzo@almaskamaras.t-online.hu
 A honlap URL-je  www.almaskamaras.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 68/439-000.5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54.
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Hack Ferenc Mihályné elnök
 Az ügyfélfogadás rendje Hétfőtől -csütörtökig 7,30 órától 16 óráigPénteken 7,30 órától 13,30 óráig.Ebédidő: 12 órától 12,30 óráig. 

 

1.1.2. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A szervezeti struktúra ábrája Német Nemzetiségi Önkormányzat5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54.Telefon/Fax: 68/439-000e-mail: jegyzo@almaskamaras.t-online.hu 

Elnök: Hack Ferenc Mihályné

Elnökhelyettes: Simó Lászlóné

Képviselők: Pintér Edit, Vámos István Andrásné

 

 

1.1.3. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése

 Megjegyzés

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  Német Nemzetiségi Önkormányzat5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54.Telefon/Fax: 68/439-000e-mail: jegyzo@almaskamaras.t-online.hu 

Elnök: Hack Ferenc Mihályné

Elnökhelyettes: Pintér Edit

Képviselők: Pintér Edit, 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  Német Nemzetiségi Önkormányzat5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54.Telefon/Fax: 68/439-000e-mail: jegyzo@almaskamaras.t-online.hu 

Elnök: Hack Ferenc Mihályné

Elnökhelyettes: Simó Lászlóné

Képviselők: Pintér Edit, Vámos István Andrásné

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nincs
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közösségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik  Nincs.
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  

 

1.4. Közalapítványok

Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nincs
 A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: 11 fős kuratórium  

 

1.5. Lapok

Közzétételi egység: Lapok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  Nincs
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Békés Megyei Kormányhivatal5600. Békéscsaba, Derkovits sor 2.66/622-000, Fax: 66/622-001e-mail: vezeto@bekeskh.hu 

www.kormanyhivatal.hu

www.bekeskh.hu

 

 

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  www.kormanyhivatal.huwww.bekeskh.hu

 

1.7. Költségvetési szervek

Közzétételi egység: Költségvetési szervek

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye. Nincs
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának, honlapjának elérhetősége.  

 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelemi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényA Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2012.(IV.23.) határozat
 Az országos illetékességű szerv, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  
 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása  

 

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 Adat megnevezése  Megjegyzés
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája  
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

 

Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  

 

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  

 

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei   Nincs
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása  
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja  
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  

 

Közzétételi egység:  Döntéshozatal, ülések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2012.(IV.23.) határozat szerint.
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
(erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2012.(IV.23.) határozat szerint.Hirdetmény útján történő tájékoztatás.Postai úton történő továbbítás:5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54. 

e-mail: jegyzo@almaskamaras.t-online.hu

 

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2012.(IV.23.) határozat szerint.
A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
A Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatali helyisége5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54.
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
Elérhető:www.almaskamaras.hu
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
Elérhető:www.almaskamaras.hu
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2012.(IV.23.) határozat szerint.Nyilvános ülések látogathatók.
 A testületi szerv üléseinek napirendje Meghívó elérhető:Az Önkormányzat hirdetőtábláján kerül kifüggesztése.
 A testületi szerv döntéseinek felsorolása Elérhető:www.almaskamaras.hu

 

Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A testületi szerv döntéseinek felsorolása Fentiek alapján.
 A testületi szerv döntéshozatalának dátuma
(év, hó, nap megjelöléssel)
Fentiek alapján.
 A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai  Fentiek alapján.
 Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  
 Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  
 A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása Fentiek alapján.
 Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem volt

 

Közzétételi egység: Pályázatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása  Nincs

 

Közzétételi egység: Hirdetmények

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2012.(IV.23.) határozat szerintAlmáskamarás, Dózsa György u. 54. szám alatti önkormányzati épület hirdetőtáblája.www.almaskamaras.hu 

 

 

 

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  Önkormányzat honlapján megtekinthetők a közérdekű adatok, honlapon nem szereplő adatokról tájékoztatás  a hivatal vezetőjétől írásban kérhető
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  A Német Nemzetiségi Önkormányzat
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  A Német Nemzetiségi ÖnkormányzatAlmáskamarási Kirendeltsége5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 54.Telefon/Fax: 68/439-000 

e-mail: jegyzo@almaskamaras.t-online.hu

 

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve jegyző, aljegyző
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  2012. évi  hatósági statisztika
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  Nincs
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  Nincs

 

Közzétételi egység: Közzétételi listák

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  

 

Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  

 

Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  

 

Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  Nincs eredményességi mérés.

 

Közzétételi egység: Működési statisztika

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  2012. évi hatósági statisztika2012. évi ingatlanvagyon kataszter

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: Éves költségvetések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései www.almaskamaras.hu

 

Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolónként

 

Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Beszámolónként

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke  
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.  

 

Közzétételi egység: Támogatások

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  
 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  

 

Közzétételi egység: Szerződések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 

 

Közzétételi egység: Koncessziók

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  

 

Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  

 

Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  

 

Közzétételi egység: Közbeszerzés

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről  

 

 

Related Images: